Privacyverklaring Oogmark™

In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) – ingegaan op 25 mei 2018 – informeren we je op deze pagina graag over onze praktijkvoering en ga je als onze klant akkoord met onderstaande gegevensverwerking.

Oogmark™ is een handelsnaam voor de cosmetische huisartsenpraktijk gesitueerd naast NHG geaccrediteerd Huisartsenpraktijk van Bracht en Dorgelo. 

Oogmark™ is gevestigd aan de Morra 39, 9204 KT te Drachten. Oogmark™ is verantwoordelijke en uitvoerende partij voor de verwerking van persoonsgegevens van klanten van Oogmark™ zoals weergegeven in deze deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.oogmark.nl 
Morra 39 
9204 KT Drachten 
0512 – 51 50 03 

Mailen naar de praktijk of het gebruik van het berichtenformulier op de website van oogmark.nl

 • bij het mailen naar de praktijk ga je akkoord met de verwerking van je gegevens en
 • begrijp je, dat ondanks het slotje in de adresbalk van je browser, mailen via het berichtenformulier niet 100% veilige hoeft te zijn. Daarom heb je goed nagedacht over de medische inhoud van je bericht en
 • begrijp je, dat voor een betere en AVG-veilige mailverbinding naar de praktijk, je ook als patiënt gratis gebruik kunt maken van Zivver (klik hier voor meer info). De inhoud van je bericht wordt dan verstuurd langs een beveiligde verbinding en versleuteld.

Persoonsgegevens die wij verwerken:

 • voor- en achternaam
 • geslacht
 • geboortedatum
 • adresgegevens
 • telefoonnummer
 • e-mailadres 

Bijzondere persoonsgegevens die wij verwerken:

 • medische gegevens en aandoeningen in de breedste zin van het woord t.b.v. het aanleggen van je medische dossier
 • medische foto’s voor en na een behandeling
 • leefstijl en/of wilsverklaring (incl. je wens over wel of niet reanimeren)    
 • geloofsovertuiging: bv, Jehova’s Getuige om zo informatie in te winnen of iemand wel of niet in aanmerking komt voor een evt. bloedtransfusie        
 • je eigen huisarts
 • je rekeningnummer bij de pin-betaling      
 • je beroep, sportbeoefening en/of hobby’s (dit is van belang voor evt. adviezen na een behandeling, waar wel en waar niet rekening mee te houden)
 • BSN-nummer, dit ihkv de wet, die stelt dit te controleren voorafgaande aan een medische behandeling
 • onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers, die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker van de website ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen, dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent, dat we zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via admin@oogmark.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Als klant van Oogmark ga je akkoord met het verwerken van je persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • het afstemmen van de behandeling op je wensen, lichamelijke conditie, huidtype en medische voorgeschiedenis 
 • het minimaliseren van de behandelrisico’s voor arts en patiënt 
 • het optimaliseren van het verwachtingspatroon 
 • het bepalen of inschatten van de contra-indicaties voor een evt. behandeling
 • het afhandelen van je betaling
 • het controleren van zorgverzekereringgegevens
 • voor evt. verzenden van onze nieuwsbrief en/of aanbiedingen
 • bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren  
 • t.b.v. een medische overdracht naar een andere zorgprofessional zoals bijvoorbeeld, een waarnemer, specialist, apotheker, ziekenhuis of kliniek         
 • kwaliteitsdoeleinden zoals bijvoorbeeld een complicatie- of VIM-registratie of andere praktijkverbeteringen
 • accreditatie bij een Nederlands erkende accreditatieorganisatie zoals bijv. de NPH, NEN- of veldnorm, ISO-certificering of beroepsvereniging zoals bijv. de NVVCC of NVCG
 • je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • om goederen en diensten bij je af te leveren
 • juridische rechtsgang 
 • indien nodig en relevant voor het opvragen en raadplegen van je medische dossier bij je eigen huisarts

Geautomatiseerde besluitvorming
Oogmark™ neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten, die worden genomen door bijvoorbeeld  computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een medewerker van Oogmark™ bij betrokken is.

Oogmark™ maakt voor de  praktijkvoering en behandelingen gebruik van de dienstverlening en services van de volgende bedrijven: Ziekenhuis Nij Smellinghe, polikliniek plastische chirurgie Martini Ziekenhuis, NVVCC, NVCG, Pharmapartners (Medicom), Advitronics, KPN, Zuid Oost Zorg, De Friese Wouden, Buurtzorg, Microsoft (Office 365), YourMailingListProvider.nl, Onlineafspraken.nl, Zorgmail, Cobbler, Zorgdomein, Whatsapp, T-mobile, wachtkamercamera’s, electronische praktijkalarmsysteem, AnnekeKamphuis.nl, Alphamega.com, VVAA, KNMG, LHV, DOKh, Zivver en WordPress.

Bewaartermijn van je persoonsgegevens
Oogmark™ bewaart 15 jaar je (bijzondere)persoonsgegevens en daarom niet langer dan strikt noodzakelijk is. 

Voor een verantwoorde medische behandeling en praktijkvoering, is toegang tot en inzage van je (bijzondere) persoonsgegevens – mits de medewerkers een geheimhoudingsverklaring ondertekend hebben – gegeven aan:

 • alle medewerkers van Oogmark™ en Huisartsenpraktijk van Bracht & Dorgelo
 • zo nodig een vertrouwenspersoon van de zorgverzekeraar bij een materiële controle
 • indien van toepassing waarnemers, ziekenhuis, gerelateerde kliniek, apotheek of huisartsenpost, consulterend specialist(en)
 • de behandelend arts(en)

Delen van persoonsgegevens met derden
Oogmark™ verstrekt zo nodig en alleen indien relevant gegevens aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van de behandelovereenkomst met je of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Dit kan bijvoorbeeld een huisartsenpost, ziekenhuis of waarnemend arts, consulterend specialist of waarnemende praktijk zijn.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Oogmark™ gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand, dat bij bijvoorbeeld het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Oogmark™ gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor, dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld je voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. 

Bij je eerste bezoek aan onze website hebben we je geïnformeerd over ons gebruik van cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen een cookie.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen, dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Hoe kun je gegevens inzien, aanpassen of verwijderen? 
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door Oogmark™ en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent, dat je bij ons altijd een verzoek kunt indienen om jouw persoonsgegevens naar een andere organisatie te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van je persoonsgegevens sturen naar admin@oogmark.nl.

Een medisch dossier is noodzakelijk voor een medische behandeling:  Het is niet mogelijk klant of patiënt bij Oogmark™ te zijn noch een behandeling te ondergaan zonder medisch dossier of verslaglegging. Dit is nodig om de continuïteit van zorg te waarborgen alsmede ook het effect op een behandeling achteraf te controleren of inzichtelijk te maken alsmede het bijhouden en beschikbaar stellen van medische gevaren of contra-indicaties.

Om er zeker van te zij, dat een verzoek tot inzage door jezelf is gedaan, vragen we je wel een kopie van je identiteitsbewijs samen met je verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto en je paspoortnummer zwart (dit allemaal ter bescherming van je privacy). We reageren natuurlijk zo snel mogelijk, maar meestal uiterlijk binnen vier weken.

Oogmark™ wil je er op wijzen, dat er altijd de mogelijkheid is om een melding te maken van datalek, bij de nationale toezichthouder, dit is de Autoriteit Persoonsgegevens. Omdat we klanttevredenheid en duurzame en hoge kwaliteit van onze bedrijfsvoering en behandelingen nastreven, stellen we feedback voor verbeterpunten erg op prijs.

Hoe we de persoonsgegevens beveiligen
Oogmark™ neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Wij maken gebruik van een beveiligde internetverbinding (groen slotje) en e-mail correspondentie. 
Als je de indruk hebt, dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan snel contact op met ons via: admin@oogmark.nl

Informatieverplichtingen

 • Oogmark™ beschikt over een uitgebreid en zorgvuldig verwerkersregister met dito verwerkersovereenkomsten
 • Oogmark™ heeft een Data Protection Impact Assesment (DPIA) uitgevoerd
 • Oogmark™ heeft i.v.m. het ontbreken van grote patientenaantallen geen functionaris gegevensbescherming (zie voor meer informatie de KNMG)

Naast het Gezondheidsrecht en de AVG, houdt Oogmark zich aan de volgende regelgeving:

 • Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO)
 • Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz)
 • Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg (Wbsn-z)
 • Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG)
 • Zorgverzekeringswet (Zvw)
 • Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg)
 • Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg

Gebruik van je BSN nummer i.h.k.v. de Wbsn-z

De wet gebruik burgerservicenummer in de zorg (Wbsn-z) verplicht zorgaanbieders sinds 2009 om bij alle medisch inhoudelijke communicatie tussen zorgverleners onderling en tussen zorgverleners en patiënten het burgerservicenummer te gebruiken en te verifiëren middels legitimatieplicht. Dat moet zorgen voor minder fouten bij gegevensuitwisseling, voorkomen van persoonswisseling, eenvoudiger declareren en betere bescherming tegen identiteitsfraude.

Mocht je nog vragen hebben over deze privacyverklaring, neem dan contact op met mw. E. ter Meulen. Zij is te bereiken via admin@oogmark.nl